Current Navigation: Skip Navigation LinksDefault > District
NeiHu
 ImageSerial NoNameAuthorPlaceWay to CollectSite
1 84 090040603 Cheng-Ping-Dong Administrative Organization No.31, Alley 34, Lane 123, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
2 85 090040602 Cheng-Ping-Dong Administrative Organization No.31, Alley 34, Lane 123, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
3 86 091050201 Maturity and Education Tsan-Hsing-Kao School No.200, Wunde Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
4 87 092012901 Others No.115, Donghu Rd., Neihu District, Taipei City 114
5 90 092053009 Dazzling Eyes(ten seat) Tsai Hai-ru Public Works No.2, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu District, Taipei City 114
6 91 093000008 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
7 92 093000009 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
8 93 093000010 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
9 94 093000011 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
10 95 093000012 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
11 96 093000013 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
12 97 093000014 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
13 98 093000015 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
14 99 093000016 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
15 100 093000017 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
16 101 093000018 Guang-Nan-Huang Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
17 102 093000019 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
18 103 093000020 Administrative Organization
19 104 093000021 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
20 105 093000022 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
21 106 093000023 Shih-Ming-Chen Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
22 109 093000026 Administrative Organization
23 111 093000028 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
24 112 093000029 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
25 113 093000030 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
26 114 093000031 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
27 115 093000032 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
28 116 093000033 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
29 117 093000034 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
30 118 093000035 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
31 119 093000036 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
32 120 093000037 Four Season Shiou-Ping-Liao Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
33 121 093000038 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
34 122 093000039 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
35 123 093000040 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
36 124 093000041 Shiou-Ping-Liao Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
37 125 093000042 A--SUN-Wu Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
38 126 093000043 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
39 127 093000044 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
40 128 093000045 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
41 129 093000046 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
42 130 093000047 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
43 131 093000048 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
44 132 093000049 Gao Jian-Fu Yang Shan-Shen Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
45 133 093000050 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
46 134 093000051 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
47 135 093000052 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
48 136 093000053 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
49 137 093000054 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
50 138 093000055 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
51 139 093000056 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
52 140 093000057 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
53 141 093000058 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
54 142 093000059 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
55 143 093000060 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
56 144 093000061 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
57 145 093000062 Administrative Organization No.100, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
58 146 093000063 Administrative Organization No.100, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
59 147 093000064 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
60 148 093000065 Administrative Organization No.100, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
61 149 093052101 Dar-Kun-Wu Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
62 150 093052102 Gen-Cai Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
63 151 093052103 Shiou-Ping-Liao Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
64 153 093052105 JHU-DE-CYUN Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
65 154 093123005 Five Riverbeds Pu-Tsong Plaza No.1, Lane 178, Xingzhong Rd., Neihu District, Taipei City 114
66 155 093123002 Restructure Exercise Shyu Rucy-Shian Plaza No.1, Lane 178, Xingzhong Rd., Neihu District, Taipei City 114
67 156 094000009 Sen Yang cheng-hung-chen Others No.1, Lane 213, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu District, Taipei City 114
68 157 094000010 Wun-Cing-Huang Administrative Organization No.9, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
69 158 094042113 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
70 159 094042102 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
71 160 094042103 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
72 161 094042104 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
73 162 094042105 CHU-MAN-LAI School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
74 163 094042106 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
75 164 094042107 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
76 165 094042108 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
77 166 094042109 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
78 167 094042110 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
79 168 094042111 MTI Engineering Co., Ltd. School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
80 169 094072106 Flying Birds Hao-Ming-Pu School No.100, Sec. 2, Huanshan Rd., Neihu District, Taipei City 114
81 170 094072102 Little Drips--Conversation Hao-Ming-Pu School No.100, Sec. 2, Huanshan Rd., Neihu District, Taipei City 114
82 171 094072103 Birth Hao-Ming-Pu School No.100, Sec. 2, Huanshan Rd., Neihu District, Taipei City 114
83 172 094072104 The Stars of Lishan Hao-Ming-Pu School No.100, Sec. 2, Huanshan Rd., Neihu District, Taipei City 114
84 173 094072105 The Passage of Time Hao-Ming-Pu School No.100, Sec. 2, Huanshan Rd., Neihu District, Taipei City 114
85 174 095021701 School No.27, Sec. 1, Huanshan Rd., Neihu District, Taipei City 114
86 175 095062801 The beautiful lakes with prosperous life forms breeding in an endless succession. GU BING SING LIN JIA HONG LI MING JHE School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
87 176 095062802 Huei-Fen-Deng School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
88 177 095062803 Dong-Min-Hu School
89 179 095062804 Dong-Min-Hu School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
90 275 092053002 Windmill His-Te-Sung Public Works No.2, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu District, Taipei City 114
91 388 097110519 Art and Culture Co., waterfront development Jane Ming-Hui Street
92 389 097110520 Jia-Hua-Jhu Hospital
93 441 102081401 The Li-shan Culture and The Bu-nan Culture School No.100, Ganghua St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
94 442 102081401 KUSO- The Ramboman's Journey in Li-shan School No.100, Ganghua St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
95 443 102081401 Crossing‧Transforming. Tzu-Wen-Chen Public Works
96 445 102081401 The Rippling Lake Infrastructure
97 446 102081401 Flying Kites, at Home in the Sky Infrastructure
98 512 102112801
99 534 103063001
100 535 103091801 Guo-Syong-Li Infrastructure Great Lakes Villa Street, Neihu, Taipei 170 - the new swimming pool entrance side walls and exterior structure column
101 536 103091801 Guo-Syong-Li Infrastructure Neihu Great Lakes Hills Street, 170 - Activity Center on the second floor ramp north wall (outside)
102 537 103091801 Guo-Syong-Li Infrastructure
103 549 104010801 Infrastructure
104 583 104011501 Infrastructure
105 584 104011501 Infrastructure
106 585 104011501 Infrastructure
107 705 093000024 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
108 706 093000025 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
109 707 093000027 Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
110 708 093052104 JHAO-WU-JI Administrative Organization No.91, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu District, Taipei City 114
111 760 106012601 Infrastructure
112 789 106012601 Infrastructure
113 790 106012601 Infrastructure
114 831 107110501 Public Works